Specialpedagoger

Uppdraget som specialpedagog är att underlätta för lärarna och de övriga pedagogerna att nå så goda resultat som möjligt med sina elever.
Tillsammans med elever, personal och föräldrar strävar vi efter att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att nå läroplanens mål med bibehållen självkänsla. Om en elev behöver stöd för att nå målen gör vi en pedagogiskkartläggning.
Utifrån kartläggningen görs en bedömning om vilka extra anpassninger eller åtgärder som krävs för måluppfyllelse.
När elever behöver utveckla sina sociala färdigheter erbjuds pedagogerna stöd i förhållningssätt och pedagogiska strategier.

Därför...

• samarbetar vi mycket med lärarna/pedagogerna.
• diskuterar vi nya pedagogiska rön och metoder med lärarna/pedagogerna för att kontinuerligt kartlägga och analysera elevernas kunskapsutveckling samt diskutera fram extra anpassningar och åtgärder.
• är vi tillsammans med skolledningen och skolsköterska med i Elevhälsoteamet EHT där vi diskuterar hur vi på bästa sätt ska hjälpa eleverna att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
• är vi delaktiga när en elev ska få ett åtgärdsprogram och när det ska utvärderas.

Ibland är vi med i verksamheten på hemvisterna och ibland arbetar vi individuellt eller i grupp med enskilda barn.
 

Nyttiga länkar

Här är länkar med information inom det specialpedagogiska fältet.

Specialpedagoger Lugnets Skola